Jan Dirk Lafeber (1945-)LOOPBAANONTWIKKELING

1970 - 1971 maatschappelijk werker bij het project gespecialiseerd gezins- en wijkwerk (in dienst van de gemeente Stadskanaal)
1971 - 1976 projectleider van een project Opbouwwerk in Bijzondere Situaties (in dienst bij de gemeente Stadskanaal en vanaf 1974 als coördinator/directeur gedetacheerd bij de Stichting Opbouw Stadskanaal)
1976 - 1987 coördinator/directeur van de Stichting Opbouw Stadskanaal
1987 - 2005 directeur Stichting Welstad  - een brede lokale welzijnsorganisatie (o.a. sociaal cultureel werk, opbouwwerk, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, welzijnswerk ouderen, trajectbegeleiding, projectontwikkeling en projectuitvoering) - de stichting heeft als werkgebied Zuid-Oost Groningen

BESTUURLIJKE LOOPBAAN en NEVENFUNCTIES

• lid resp. voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht van de VARA


* lid resp. voorzitter van de commissie voor de kandidaatstelling van de VARA

• bestuurslid (resp. secretaris en voorzitter) vormingswerk bedrijfsjeugd


• voorzitter instelling voor plaatselijk/regionaal vormingswerk


• bestuurslid resp. secretaris Werkplaats Opbouwwerk Noord-Nederland (WONN)


• parttime docent hoger beroeps onderwijs

• rijksgecomitteerde bij de eindexamens in het hoger beroepsonderwijs

• bestuurslid NIMO (landelijke organisatie voor opbouwwerk)


• bestuurslid Probe (provinciale begleidingsorganisatie welzijnswerk)


• voorzitter RIO-amw (provinciaal overleg instellingen voor algemeen maatschappelijk werk) en tevens voorzitter van de provinciale stichting voor maatschappelijke dienstverlening


• sectiebestuurslid (met de portefeuille financiën) van de VOG (= werkgeversorganisatie in de gepremieerde en gesubsidieerde sector) en q.q. lid van de financiële commissie van de VOG (de latere MOgroep)


• lid van de Verenigingsraad van de VOG (de latere MOgroep)


• namens de VOG vice-voorzitter van de stuurgroep regionalisering van de arbeidsmarkt


• namens de VOG lid van de Commissie Welzijnsinformatievoorziening en van haar opvolger het Platform Welzijnsinformatievoorziening


• voorzitter interim-bestuur van een nieuw te vormen instelling voor lokaal welzijnswerk in de nieuwe gemeente Aa en Hunze


• voorzitter van de bestuurscommissie (= het door de gemeente aangestelde bevoegd gezag) van het Comenius College (een brede scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo) in Stadskanaal


• voorzitter van de Stichting Baanderij (de formele WIW-organisatie in de regio Zuid-Oost Groningen)


• voorzitter provinciale vereniging van directeuren lokaal welzijnswerk


• bestuurslid van de MOgroep (landelijke werkgeversorganisatie voor welzijn, jeugdhulpverlening en kinderopvang)


• interim-voorzitter van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de MOgroep


• bestuurslid van de stichting ROVAn , het arbeidsmarktplatform voor de sectoren welzijn, jeugdhulpverlening en kinderopvang in Noord-Nederland


• lid klachtencommissie functieindeling CAO-Welzijn voor de drie noordelijke provincies


• lid regioraad MKB-Noord


• commissaris resp. president-commissaris van Hunzepark BV (een recreatie-onderneming in Drenthe)


• bestuurslid van het Probefonds (een provinciaal fonds voor sociaal cultureel werk)

• lid klachtencommissie centra voor maatschappelijke ontwikkeling in Nederland

• secretaris/penningmeester van de stichting 'Op weg naar het cabaretpodium'
Jan Lafeber ridder Orde
                Oranje-Nassau

29 april 2005

naar stamreeks Lafeber


naar home